English

Dansk

F. M. Alexander underviser

Referencer

References

Inger er meget kompetent og nærværende i alt hun gør, og har en helt særlig evne til at se den enkelte, der hvor man er.

Inger er en dygtig underviser og formidler, der med enkle greb gør det svært begribelige begribeligt med særlig fokus på at få det `indlagret` kropsligt.

Inger er en ildsjæl, der gennem sit engagement og klare formulerede overbevisninger giver mig en muligvhed for at skabe fokus på egen udvikling, og nye kropslige læringer, som skaber grundlæggende forandringer i min måde at bruge min krop.

Anne Sarto, arkitekt, partner mtre.aps

Inger is very competent and present in everything she does and she has a special ability to see the individual and understand ones situation.

Inger is a competent teacher, who makes even the most difficult understandable.

Through her engagement and clearly formulated instructions, I get a possibility to focus on my own development and new physical understanding, which create fundamental changes in the way I use myself.

Anne Sarto, architect, partner in mtre.aps, Copenhagen

Inger har i mere end 12 år virket på Skolen for Moderne Dans. som lærer i kropsforståelse. Hendes indflydelse har fortsat en afgørende betydning.

På SMD grundlagde Inger en skik for hvordan man tager hånd om udviklingen af danserens langsigtede kropslige egenforståelse og tilstand gennem undervisning i bl.a. Alexanderteknik, Pilates, fysioterapi,fodpleje, ernæring, anatomi, og mental træning.

Under Ingers kyndige vejledning har flere generationer af dansere fået et bæredygtigt udgangspunkt for hvordan de bedst udnytter deres muligheder og ressourcer.

Christine Meldal, Uddannelsesleder for Koreografi tidl. Leder af Skolen for Moderne Dans.

Inger Engberg has for more than 12 years been teaching in the field of The Body Fundamentals in the the Danish National School of Contemporary Dance at the Danish National School of Theatre, now The Danish National School of Performing Arts. Her influence still has an impact on the education of the students.

Inger Engberg created the foundation for the development of the dancers long term understanding of their body through teaching of The Alexander Technique, Pilates, Physiotherapy, Nutrition, Anatomy, Mental Training, Chiropody.

Several generations of dance artists have, through the guidance of Inger Engberg, had a substantial starting point for their individual possibilities and resources.

Christine Meldal, former head of Choreography and head of the school.

Inden deltagelse i Alexanderteknik og Pilates kursus med Inger, levede jeg i en ”krøllet krop” i alle arbejdssituationer, d.v.s at sidde og læse, stå og undervise.

Kursets intensitet og vekslen mellem individuel Alexanderteknik og fælles Pilates gav en sammenhæng og klarhed i brugen af kroppen.

Inger har respekt i omgangen med mennesker, der hvor de er, som dem de er og hun giver redskaber til at møde / genfinde basale muskulære funktioner. Jeg kan anbefale dette til alle akademikere og kommunikatører!

Christina Funder. Ekstern lektor, Københavns Universitet. Faglig assistent, Center for Designforskning.

Before the introduction to The Alexander Technique and Pilates, I had a bad posture and difficulties in maintaining my voice through a whole lecture. My neck and throat was under pressure which influenced my general wellbeing during the teaching situation.

The intensity and alternation between the individual Alexander Technique lessons and the Pilates classes, gave me a link and clarity in the use of the body.

Inger shows respect in the interaction with people exactly where they are, as they are and she gives tools to meet/refind the basic muscular functions. I can recommend this to all academics and communicators!

Christina Funder.Lecturer at the University of Copenhagen and professional assistant at the Danish Centre for Design research.

Inden introduktionen til Alexanderteknikken og Pilates havde jeg en dårlig kropvsholdning og havde svært ved at holde min stemme igennem en hel forelæsning. Jeg blev klemt i halsen, og det influerede på min generelle tilpashed i undervisningssituationen.

Med de nye teknikker, jeg har lært, kan jeg fastholde min stemmekraft og dermed har jeg fået mere gennemslagskraft.

Med sine gode kompetencer til at arbejde med din særlige individuelle situation, og med sine intuitive evner, får Inger dig til at slappe af og give dig hen til de nye teknikker.

Inger kan anbefales undervisere og foredragsholdere og alle der kan have glæde af at få en bedre kropsholdning.

Forskningslektor og underviser

Before the introduction to The Alexander Technique and Pilates, I had a bad posture and difficulties in maintaining my voice through a whole lecture. My neck and throat was under pressure which influenced my general wellbeing during the teaching situation.

With the new techniques, I have learned, I can keep the power of my voice, which gives me a stronger impact.

With her great competencies, Inger works with ones particular situation and her intuitive skills, make you relax and open to the new techniques.

Inger can be recommended to educators and lecturers – everyone who can benefit from getting a better posture.

Research Associate Professor and Teacher.

Inger er uden tvivl den person i Danmark, der har det største kendskab til sammenhængen mellem Alexanderteknik og moderne danseteknik. Hun har før nogen andre herhjemme studeret dialogen mellem disse forskellige måder at bruge kroppen på og har fungeret som brobygger mellem kropslige discipliner.

Vi har arbejdet med Inger i begyndelsen af 90'erne, hvor hun var tilknyttet danseteatret ricketts danse co. og senere på Skolen for Moderne Dans.

Vi kan give vores fulde anbefaling til Inger som Alexanderlærer og som ekspert i kropsbrug for professionelle dansere.

Lisbeth Klixbüll, Teaterleder.
Thomas Eisenhardt, Kunstnerisk leder.
Kompagniet aabendans i Roskilde

Inger Engberg is without doubt the person in Denmark, who has the greatest knowledge of the connection between The Alexander Technique and modern dance technique. She has before anyone else in Denmark studied the dialogue between these different ways of using the body and she has been the bridge between different body disciplines.

We have worked together with Inger in the early 90`ties, where she was related to the dance theatre rickets co., where we were dancers. Since then, she worked at the National School for Contemporary Dance, where also we were teaching.

We can fully recommend Inger as an Alexander Teacher and an expert in the use of the body for professional dancers.

Lisbeth Klixbüll, Theater Manager.
Thomas Eisenhardt, Artistically Leader.
The company aabendans in Roskilde

For over 20 år siden startede jeg til Alexanderteknik hos Inger. Efter en piskesmældsskade få år tidligere, med diverse traditionelle behandlinger, blev det denne måde at arbejde med kroppen på, der gjorde en forskel. Jeg blev undervist on and off over en periode på ca. fire år. Her fik jeg korrigeret min holdning, hvilket mindskede mine gener og gav mig større bevægelsesfrihed i nakke og ryg.

For et par år siden begyndte jeg til Pilates, da denne træning er rigtig god og skånsom, når man har skader. Her mødte jeg Inger igen. Pga. mine skader, blev jeg undervist på et hold med tre personer. Her gav Inger sig tid til den enkelte persons fysiske problemer.

Inger er utrolig dygtig, tålmodig, professionel og har stor erfaring. Jeg kan varmt anbefale hende.

Lone Johansen

I began lessons in The Alexander Technique with Inger more than 20 years ago. After a whiplash injury a few years earlier, this way of working with the use of the body did the difference, that the conventional treatments before, didn’t do.I was taught on and off during four years, where the change of my posture diminished my pains and gave me much more freedom in the movement of my neck and bag.

Much later I went for Pilates, because it is a good and gentle way of training, and met Inger again. I was in a small group of three people and Inger paid attention to each person and their physical problems.

Inger is very skilful, patient and professional and has a lot of experience.

Lone Johansen

Det unikke ved at arbejde med Inger, er hendes måde at bruge Alexanderteknikken på som udgangspunkt for daglige aktiviteter og ikke mindst som udgangspunkt for Pilates træningen.

Selvom jeg har trænet Pilates en gang om ugen gennen 3 år og haft måske 6-8 Alexanderlektioner med Inger før retreatet på Lesbos, oplever jeg nu en højere og mere konstant bevidsthed om hvordan jeg bruger min krop i alle situationer hele dagen, i dagligdags aktiviteter såvel som i min træning.

Den intensitet det giver, at blive undervist og rettet i 6 dage, hjælper mig til at skabe nye og bedre vaner hurtigere.

Alle vil få glæde af at træne med Inger!

Pamela Starbird

The unique thing about working with Inger, is her way of using the Alexander Technique as the base for daily activities and not the least for the training in Pilates.

After regular training in Pilates and Alexander lessons with Inger before the retreat in Lesbos, I experience more and constant awareness of the use of my body in all situations during the day, in daily activities as well as in my Pilates training.

The intensity it gives to be taught and corrected for 6 days, helps me creating new and better habits.

Everyone will benefit from training with Inger.

Pamela Starbird

En pragtfuld uge! Du er en fantastisk underviser og jeg er vild med dine billeder, når du talte os igennem øvelserne. Jeg savnede din stemme, da jeg lå på min måtte herhjemme - der var så stille

Jeg er meget forundret over, hvor meget Alexanderteknikken har flyttet på en uge! Det var dog imponerende.

Ellen

Inger brænder for sit arbejde og er meget inspirerende. Hun har en fantastisk god måde at sige tingene på og skaber en særdeles positiv stemning. Inger forstår at rette og vejlede på den allerbedste måde og gør det meget individuelt. Der er glæde omkring hele træningen.

Karen Margrethe Munksgaard

“A wonderfull week! You are a fantastic teacher and I am crazy about your images, when you talked us through the exercises. I missed your voice, lying on my mat at home – it was so quiet.”

I am very surprised of how much The Alexander Technique has changed for me in a weeks time – impressive!

Ellen, Lesbos, May 2010

Inger is burning for her teaching and she is very inspiring. She has a fantastic way of explaining things and creates a particular positive atmosphere. Inger knows how to guide and give corrections in the best way and does so very individually. There is joy in the training.

Karen Margrethe Munksgaard

Jeg har fået en helhedsfornemmelse af min krop – jeg hænger sammen fra top til tå! Jeg fandt ud af at alle bevægelser har konsekvenser, jeg har fået en større bevidsthed om min ryg og jeg er blevet langt bedre til at koordinere min vejrtrækning med øvelserne.

Inger lokaliserer lige det sted, hvor problemet opstår og skaber klarhed og forståelse. ”Se mor er vokset” udbrød min 6-årige søn, da vi mødtes i lufthavnen.

Mette Heeno, manuskriptforfatter

Inger er en supergod og dygtig lærer. Alexanderteknik er simpelthen genialt.

Vivi Heeno

Inger locates where the problem starts and make it possible to become a whole

Inger lokaliserer lige det sted, hvor problemet opstår og skaber klarhed og forståelse. ”Se mor er vokset” udbrød min 6-årige søn, da vi mødtes i lufthavnen.

Mette Heeno, Screenwriter

Inger is a superb and clever teacher. The Alexander Technique is simply brilliant.

Vivi Heeno

Godt at få afklaring af symptomer og årsager, samt konkrete værktøjer til at komme videre. Inger har stor erfaring, professionalisme og humor.

Lone Feifer, Strategisk projektleder Velux Group.

Inger er rigtig god til at arbejde med one-to-one sessions over flere dage. Er kompetent, tålmodig og personligt tilstede. Hun er god til at give eksempler og redskaber, så man husker og genkender det i hverdagen.

Pernille, Ph.d.-stipendiat

So good to get the symptoms and causes clarified together with concrete tools to develop. Inger has great experience, professionalism and humour.

Lone Feifer,Strategic Projectleader of The Velux Group Lesbos, May 2010

Inger is very good at one to one sessions over a short period of time. She is competent, patient and present. She is good at giving examples and tools, so you remember and recognize it in daily life situations.

Pernille, Ph.d.-stipendiat